Šios savaitės sukaktuvinkai (spalio 31 d. – lapkričio 6 d.)

Juozas Tysliava

tysliava

1902 11 01 (poetas)

NAKTIS IŠ OKEANO
Iš okeano kyla vėjas.
Iš okeano pakraščių
Naktis dainuodama atėjo
Padangių vieškeliu plačiu.
Sakyk, juodoji viešnia mano,
Apsinakvojusi kalnuos,
Ką šitas senas okeanas
Iš savo dugno išdainuos?
Svajonė saulė nusileido,
Diena sutirpo tolumoj,
Tik mano akys, mano veidas
Dar okeano platumoj.
Sakyk, svajone numylėta,
Ir tu pasauli su dangum,
Kodėl taip vilnys vilnį mėto,
Ties viešpataujančiu žmogum?
Iš okeano kyla vėjas.
Iš okeano pakraščių
Naktis atėjo ir nuėjo
Padangių vieškeliu plačiu.

 

Jonas Mačiulis – Maironis

maironis

1862 11 03 (poetas)

MANO GIMTINĖ
Ten, kur Nemunas banguoja
Tarp kalnų, lankų,
Broliai vargdieniai dejuoja
Nuo senų laikų.
Ten močiutė užlingavo
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo
Liejo nežinia.
Girios ūžė ten, minėjo
Praeities laikus,
Kai lietuvis netikėjo,
Jog belaisviu bus.
Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnų aukštai;
Milžinų ten kaulai pūva,
Verkia jų kapai.
Ten užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjau
Vargdienių dūmas.
O tos dūmos vargdieninės
Griaužia kai kada,
Tartum rūdys geležinės
Amžina žaizda.

Jurgis Gimberis

gimberis

1938 11 05 (satyrikas, prozininkas)

 “KAI PAGALVOJI SVEIKU PROTU, IŠEINA VIENAIP, KAI SAVO GALVA – KITAIP”