Apie klubą

Apie tuos, kurie gyvena kūryba…

 Kuriantis žmogau, Tu man visada giedras ir taurus. Visai nesvarbu, ar ant stalo puikuojasi krūva knygų, ar Tau dar neteko pasidžiaugti apčiuopiamais savo kūrybos vaisiais,- Tu esi kūrėjas, laikantis rankoje plunksną, pamirkytą į asmeninės patirties, išgyvenimų, atradimų ir praradimų, į gyvos kartų tradicijos rašalą. Tu esi kūrėjas, ieškantis gėrio ir grožio, tiesos ir ramybės, nuoširdumo ir meilės, tikėjimo ir vilties. Tebus Tavo sieloje ramybė ir santarvė ( su pasauliu ir savimi). Tegimsta tau vien šviesios mintys – be pykčio, be pagiežos, be akmens užantyje…

Tebus palaiminta Tavo Sėja ir Pjūtis, kuriantis žmogau. (Vilija Dobrovolskienė – Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ pirmininkė, „Laiko ženklai“)

Elektrėnų savivaldybės literatų klubas „Strėva“ gyvuoja nuo 2001 metų, kai atsiskyrė nuo Trakų literatų brolijos „Aukuras“. Visus šiuos metus klubui vadovauja pirmininkė Vilija Dobrovolskienė.

Per tą laiką klubo narių skaičius beveik nekito – veiklos pradžioje užsiregistravo dvidešimt narių, apie tiek jų ir buvo visą laiką, nors vieni ateidavo, kiti išeidavo…

Anapilin išlydėjome ne vieną savo klubo narį – Ireną Černiauskienę, Bronių Jasiulionį, Reginą Leonavičienę, Česlovą Vizbarą, Kęstutį Rėklį. Jiems skyrėme renginį „Išėjusiems atminti“ (2013 m.).

Gražūs kultūriniai ryšiai sieja mus su Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejumi, Viešąja biblioteka, Bendruomenės centru, Neįgaliųjų draugija, „Bočių“ draugija. Dažnai literatai yra kviečiami paskaityti savo kūrybos Elektrėnų savivaldybės seniūnijose organizuojamuose renginiuose.

Artima literatūrinė draugystė sieja mūsų klubą su Trakų, Jonavos, Kaišiadorių, Marijampolės, Jurbarko, Rokų (Kauno rajonas) Kauno ir Vilniaus kūrėjais. Tradicija tapo dalyvauti renginiuose Jonavoje „Pavasario valsas“ ir Marijampolėje „Po rugpjūčio dangum“. Šiuose susitikimuose mezgasi naujos kūrybinės pažintys, semiamasi patirties. Į savo tradicinius susitikimus, minėjimus, šventes literatai kviečia kolegas literatus, bendrauja su savivaldybės vadovais, su bendruomenės nariais, skaito savo kūrybą, dalyvauja konkursuose. Jau tradicija tapo literatų susitikimai su rašytojais ir poetais, dainų atlikėjais ir savivaldybės mokiniais.

Per visą klubo gyvavimą buvo organizuota daug įvairių renginių, susitikimų, dalyvauta literatų šventėse Kaišiadoryse, Jonavoje, Trakuose. Jau tradicija tapo klubo narių renginiai, skirti Kalėdoms, Velykoms, Joninėms, Motinos dienai. Renginiuose dalyvauja ir Elektrėnų bendruomenės muzikantai ir dainininkai, Kietaviškių folkloro ir Pastrėvio etnografinio ansamblių moterys, Meno mokyklos mokiniai. Jau keletą metų organizuojami literatų klubo narių ir kūrybinio jaunimo vakarai -„Jaunųjų talentų kūrybos skaitymai“, kur vyresnieji kūrėjai ir jaunieji poetai dalijasi savo mintimis apie poeziją, skaito savo eiles. Elektrėnų bendruomenė ir svečiai  iš kitų klubų yra kviečiami  į Literatūros ir meno muziejuje organizuotas Muziejų naktis – „Sakralinės muzikos ir poezijos valandą“ (2012 m.),  į „Gegužio svajingą naktį“ (2013 m.), kur skambėjo ir elektrėniečių, ir svečių iš įvairių Lietuvos vietų sakralinė poezija ir meno kolektyvų atliekama sakralinė muzika, į susitikimą  „Poezija – mano likimas“ su kūrėja Danute Ruseckaja (2014 m.), į Elektrėnams skirtus poezijos skaitymus (2015 m.). Kasmet literatai dalyvauja Vievio bibliotekoje organizuojamoje Knygos ir spaudos dienos renginyje.

Literatų klubas organizavo respublikinius konkursus: „Už žodį ačiū“ (2005
), Literatų klubo 5 metų sukakčiai paminėti (2007 m.), „Rudens spalvos“ (2008 m.), Klubo 10 metų jubiliejui respublikinis poezijos, prozos ir publicistikos konkursas  (2011 m.), Elektrėnų  55-ių metų sukakčiai paminėti (2015 m.)

Nuo klubo įkūrimo literatai išleido 5 almanachus: „Laiko ženklai“(2003 m.), „Brydės“ (2007 m.),  „Minčių sodai“(2009 m.),  „Saulėlydžio toliai“ (2011 m.), „Kai žodžiai išeina į kelią“ (2014 m.).

Labai džiugu, kad klubo nariai yra gana produktyvūs kūrėjai. Daugelis jau turi išleidę ir savo kūrybos knygas: Anapilin išėjęs Kęstutis Rėklys („Sudeginti eilėraščiai“, „O tėviškėlėj taip gražu“), Leonas Baltrukėnas („Už horizonto“, „Prarasti toliai“), šviesios atminties Regina Leonavičienė („Širdies rauda“), Ona Gražina Maleravičienė („Iš visos širdies“, „Gyvenimo margi skiautiniai“, „Haiku nėriniai“, „Minčių nuotrupos“), Ona Kulbokienė („Lietuvišką žodį branginkim“), Kazimira Drūtienė („Rožės ir spygliai“, „Laikas išsineša viską“, „Vieškelių tolstančiais vingiais“, „Ąžuolų paunksmėj“), Vilija Dobrovolskienė (metodinė literatūra moksleiviams ir mokytojams, kūrybos knygos: „Iš ilgesio tas vakaras“, „Išeinu gyventi/Jums“,  „Tu pakviesk mano vasarą…“, „Karaliau mano…“, knygos vaikams „Mano broliai mėnesiai“, „Žiedų pasakos“, „Skruzdžių rūmai“, „Žiogo vestuvės“; Vilija yra 15 almanachų bendraautorė), Ona Rasutė Šakienė („Po medžiais“, „Šešėliuose“, „Ar meni tų ažerų“, „Buvom“), Juozapas Kulvinskas („Išvyk mirtį/ „Lūšna“), Ona Mozūraitienė („Liūto žvaigždė“), Vladislava Kursevičienė („Sciezka przez zysie“, „Daugirdiškės“, „Manęs minioje neieškokit“), naujoji mūsų klubo narė Birutė Liutkevičienė („Mano kelias“). Penkių kūrėjų (Onutės Mozūraitienės, Onutės Kulbokienės, Vladislavos Kursevičienės, Genovaitės Žigutienės, Vilijos Dobrovolskienės) eilės buvo išspausdintos Tarptautinės kūrėjų gildijos leidžiamame almanache „Vingis“. Literatai organizavo klubo narių knygų pristatymus bei „Vingio“ sutiktuves.

Dalis klubo narių buvo išvykę į Dzūkiją  aplankyti Merkinės piramidės, V. Krėvės – Mickevičiaus gimtosios sodybos Subartonyse,  Merkinės piliakalnio.

Kaišiadorietis literatas Jonas Katkevičius 2011 m. vasarą ir 2014 metų žiemą pristatė savo kūrybą ir tapybos darbus Elektrėnuose, o gražūs pavasario renginiai – susitikimai su Nepriklausomybės akto signataru, poetu Leonu Milčiumi ir literatu Vytautu Viskantu – pradžiugino visą būrį klubo narių ir svečių. Tai buvo susitikimai iš mūsų renginių ciklo „Bendraujame su kūrėjais“.

Džiaugiamės, kad keturios mūsų literatės  yra Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės. Tai Ona Rasutė Šakienė, Vilija Dobrovolskienė, Ona Maleravičienė, Vladislava Kursevičienė. Elektrėnuose vyko bendras jų kūrybos vakaras, į kurį buvo atvykę daug svečių iš LNRS, o dabar mūsų klubo narių eiles spausdina „Gintaro gimtinė“ – respublikinis sąjungos leidinys.

Smagu, kad literatai vis dažniau kviečiami į savivaldybės renginius (Sausio 13- ajai, Birželio 14- ajai ir kt. paminėti). Tad tegul skamba mūsų kūrėjų eilės įvairiausiuose renginiuose. O jei kas nors, perskaitęs šį straipsnį, panorės tapti klubo nariu, mes visada noriai atversime klubo duris.