Muziejaus kūrėjai

Mizeras

VYTAUTAS MIZERAS – Lietuvos liaudies mokytojas, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, literatas,muziejininkas. Gimė 1931 metais Vilkiautinio kaime, Merkinės valsčiuje, Alytaus apskrityje. 1948 metais baigė Leipalingio gimnaziją, 1955 – Šiaulių mokytojų institutą, 1966 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1948–1991 metais vadovavo Lazdijų, Šilutės, Kretingos, Trakų rajono mokykloms, 1991–2002 metais dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Elektrėnų 1-ojoje vidurinėje mokykloje ir vadovavo Literatūros ir meno muziejui. Jam vadovaujant, pastatytos šios naujos mokyklos: 1958–1962 metais Jonaičių aštuonmetė (dabar Laučių Mikelio Hofmano pagrindinė) Šilutės rajone; 1964–1971 – Darbėnų vidurinė mokykla Kretingos rajone; 1975–1991 – Elektrėnų 1-oji vidurinė sustiprinto lietuvių kalbos mokymo mokykla, kurioje įkūrė Literatūros ir meno muziejų ir 1976–2002 metais jam vadovavo. Mizeras parašė 12 grožinės literatūros knygų, kūryba publikuota trijuose almanachuose. Jis yra Elektrėnų bei Merkinės apylinkių istorinių knygų bendraautoris.

Dalia Palukaitiene

DALIA ONA PALUKAITIENĖ (ZUBOVAITĖ)
Gimė 1938 metais Kaune. Seneliai – M. K. Čiurlionis ir S. Kymantaitė-Čiurlionienė. Tėvas – architektas V. Zubovas, motina – rašytoja D. Čiurlionytė- Zubovienė. 1956 metais baigė Kauno vidurinę dailės mokyklą, 1962 m. LTSR valstybinį dailės institutą Vilniuje ir įgijo dailininkės skulptorės specialybę. Kūrybai turėjo įtakos dėstytojai R. Jakimavičius,
prof. J. Mikėnas, J. Mozūraitė-Klemkienė, R. Antinis (vyresn.).
1962–1965 metais dirbo Kauno 5-osios ir 22-osios vid. mokyklų mokytoja, 1965–1966 –
Kauno dailiosios keramikos gamyklos „Jesia“ gintaro cecho dailininke. Nuo 1976 metų J. Naujalio vidurinės meno mokyklos skulptūros mokytoja, nuo 1985 m. – Dailės skyriaus
direktoriaus pavaduotoja, nuo 1990-ųjų mokyklos reorganizacijos – Kauno vidurinės dailės mokyklos direktorė. Išėjusi į pensiją 2003 metais, tvarko giminės kūrybinius archyvus, prižiūri S. Kymantaitės-Čiurlionienės kambarį, tęsia kūrybinį skulptorės darbą.
Apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu už
nuopelnus Lietuvai (1996).

Užkurnys

IPOLITAS UŽKURNYS
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordino kavalierius,
Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, medžio drožėjų meistrų meistras.
Gimė Ipolitas Užkurnys 1926 metais Pyplių kaime, Širvintų rajone.
Mokėsi Bagaslaviškio pradinėje mokykloje. Piemenėlis, bernas pas ūkininkus,
Antrojo pasaulinio karo dalyvis, kelis dešimtmeèius Vilniaus metalo
konstrukcijų Bandomosios eksperimentinės gamybos įmonės dailidė tapo
dideliu menininku.
1965 metais respublikinėje parodoje pasirodė su piemenukų, kaimo
mergaičių, artojų skulptūrėlėmis, kurios pulsavo meistro temperamentu ir
neapibrėžta jėga. Kitais metais „Eglė žalčių karalienė“ Pabaltijo liaudies
meno parodoje įvertinta kaip geriausia.
1972 metais pelnė meistrų meistro vardą. Sukūrė per 1400 kūrinių.
Lietuvoje vienintelė tokia gausi ir labai vertinga Ipolito Užkurnio skulptūrų
kolekcija (40 vnt.) literatūrine tema saugoma Elektrėnų savivaldybės
literatūros ir meno muziejuje.