Šios savaitės sukaktuvininkai (spalio 17 – 23 d.)

Vincas Krėvė-Mickevičius

Kreúveú

1882 10 19 (prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas)

“Svarbiausias gyvenimo uždavinys - išgyventi taip amžių, kad savo darbais nenuskriaustai kitų ir nepriverstai jų kentėti. Pagaliau kiekvienas žmogus, geras ir piktas, susipranta, tik dažnai pervėlai ateina žmogui toji mintis galvon.” Vincas Krėvė-Mickevičius, Skirgaila

Juozapas Albinas Herbačiauskas

herbaciauskas_juozas_albinas

1876 10 20 (rašytojas, literatūros kritikas,  esė pradininkas lietuvių literatūroje)

  Tu Meilės dukra, – Moterie, Moterie, Moterie! Tu amžinai prakeiktoji Lilith! Aušrine apsirėdžiusi, genijų žvaigždėmis apsikaišiusi – tu gražiausias Demone! Tu Kosmoso balerina – tu su Kometomis padanguojanti Fatum tarp pasaulių griuvėsių! Šoki ir kvatoji, kvatoji ir šoki nuoga, visomis dievų pavydo spalvomis vaivojanti, angelų akių aistriais geiduliais, it povo uodega, viliojanti!.. Mėnulį laikai savo rankoj tartum čigonės būbnelį, o kojomis, šokdama, mindai mūsų nelaimingą – taip kaip tu prakeiktą Žemę... Angelai iš dangaus krinta į tavo nuogą glėbį, o tu, kvatodama ir šokdama, mindai juos mėšlan, spardai juos nuo vienos planetos į kitą... O Moterie, Moterie, Moterie! Kokia tu baisi grožybe savo! Vilioji mane, vilioji, įsmeigusi manin savo aušrinės akis! Aš drebu kaip vyturys, žalčio užkerėtas... Štai tu eini prie manęs, artiniesi... Matau, regiu... Aš visas drebu iš baimės, bet negaliu pabėgti... Eini prie manęs, artiniesi... Aistringi šiurpuliai mane krato... Matau tave gyvatės pavidalu, bet tavo galva moteries galva... Stovėdama ant paties uodegos galo, eini prie manęs, tuberoza kvepiančias akis įsmeigusi mano sielos gelmėsna... Aš aistrumu drebu, kaip vulkanas prieš savo išsiveržimą... Štai tu jau stovi prie manęs, apkabinusi mano kaklą, apsiraitai... lūpomis įsikandi, įsibučiuoji, įsičiulbi mano veidą... ...skorpiono gyliu badai visą mano kūną... Viešpatie, Viešpatie, susimilk, gelbėk mane! Tavo Moteris mane smaugia ir vampyrizuoja!..

Juozapas Albinas Herbačiauskas. MEILĖ IR MOTERIS (1925)

Mykolas Sluckis

sluckis

1928 10 20 (lietuvių prozininkas, poetas)

Trys pušaitės


Kažkada 
 priešais langą 
 saulę ir dangų 
 pasodinau tris pušaites 
 
 užaugo viena 
 su senom savo tetom 
 lenktyniauja 
 viršūnė žalia 
 
 vieni girdėt sako 
 nukreivojusi į kairę 
 dar kiti 
 tokių kiek mažiau 
 jog į dešinę 
 
 kur sesės pradingo? 
 smėlėtas kriaušis 
 vienai drėgmės pašykštėjo 
 kita išpuiko išsistiebė per aukštai 
 nugriovė vėjai 
 
 vienut vienutėlė 
 stovi ir stovės 
 juk turi kas nors 
 sesių gedėt

Juozas Kralikauskas

kralikauskasjpg

1910 10 22 (rašytojas)

"Per ilgus dešimtmečius mano kūnas gyveno tolimoje šiaurės pašvaisčių Kanadoje, bet dvasia, širdis – tėvynėje"