Šios savaitės sukaktuvininkai (vasario 15-21 d.)

Algimantas Baltakis

file13453604_Baltakis_Poezija3005RS

1930 02 15 (poetas, vertėjas, kritikas, redaktorius)

 

MIŠKO BALADĖ

Guliu ant samanų žalių, O pušys tyliai gaudžia. Ir aš, pavirtęs šapeliu, Prie žemės prisispaudžiu.

Atbėgs mažytė skruzdėlė Per uogienojų tankų. Šapelį lengvą pakylės Ir nusineš ant rankų.

Bite Vilimaitė

Bite_Vilimaite

1943 02 16 (rašytoja)

aut. A. Zalatorius, straipsnis ,,Bitė Vilimaitė: užgniaužusi gėlą".
B. Vilimaitės santykis su pasauliu grynai emocinis, pagrįstas nuotaika, svajone ir užuojauta, bet santykis su skaitytoju racionalus, santūrus, paremtas žodžio taupymu, vidiniu susivaldymu ir sentimentų ignoravimu. Apie skaudžius dalykus – dvasines traumas ir nusivylimo kartėlį – autorė kalba ramiu, skaidriai elegišku tonu. Šitokia dvilypė pozicija nulemia kūrinių situacijas, personažus ir pačią pasakojimo struktūrą.

Vladas Braziūnas

280px-Vladas_Braziūnas01

1952 02 17 (poetas, vertėjas)

Mįslės įminėjas

Ir pagimdys ir pražudys diena
ji želmenis sudaigstys ir nuvirins
klasčios mįslės minėją aklą vyrą
vadžios po naktį alyva palkšva

lyg tėvo kapas – prošvaistė grasi
o menkos drapanos – su kūnu sensta
ir kvapas nešvankus po miestą šventą
jį gainios paukščiai šunes ištąsys

šešėly dūmo sapno šnabždesy
dykavidurę kriaušę išsprogdina
ir plyksteli iš jos anapusinis
imperijų ir sielų kliedesys

Petronėlė Orintaitė

160px-P.Orintaite

1905 02 18 (poetė, prozininkė)

 Kokia turtinga dovana – senatvė! Viskas aiškiau, gryniau švyti. Ir žmones, ir jų darbus, ir pasaulį gali tiesiai pasverti. Nes tau netrukdo „aplinkybės“ – tu jau nesibrauni į karjerą, nebijai prarasti reputacijos, neieškai protekcijų. Visi pasaulio niekniekiai, trumpalaikės brangenybės nebesvarbu tapo.

Petras Dirgėla

Dirgela

1947 02 21 (prozininkas)

"Iš kur atsiradome, kaip brendome, kas esame, kur einame – šie klausimai grindžia visą jo istoriosofinę prozą. P. Dirgėlos rašymo net nepavadinsi tradicine literatūra, nes čia daug minties darbo, politinių, ekonominių, psichologinių, etninių, komunikacinių procesų analizės, todėl ją nelengva skaityti. Jam rūpėjo, kas vyko su tautiečiais tam tikroje valstybės tapsmo fazėje. Ko neįžvelgs arba neaprėps oficialusis diskursas, politologai, vadovėliai, protokolai  (...) įsitikinusi J. Sprindytė."

A. Musteikis. In memoriam. Petrą Dirgėlą dar turėsime atrasti