Šios savaitės sukaktuvininkai (vasario 29 d. – kovo 6 d.)

[section is_fullwidth=”” background_color=”” background_image=”” video=”” auto_generated=”1″ _made_with_builder=”true”][row][column width=”1_1″ _made_with_builder=”true”][accordion tabs=”[{"tab_title":"Juozas Vilkutaitis-Keturakis","tab_content":"<img class=\\"aligncenter size-medium wp-image-1197\\" src=\\"http:\\/\\/www.elektrenumuziejus.lt\\/wp-content\\/uploads\\/2016\\/02\\/juozas_vilkutaitis-keturakis-300×169.jpg\\" alt=\\"juozas_vilkutaitis-keturakis\\" width=\\"300\\" height=\\"169\\" \\/>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">1869 03 01 (dramaturgas)<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: justify;\\">Kai Vincas Kudirka 1893 m.<strong> \\u201eVarpe<a title=\\"Varpas (laikra\\u0161tis)\\" href=\\"https:\\/\\/lt.wikipedia.org\\/wiki\\/Varpas_(laikra%C5%A1tis)\\">\\u201c<\\/a><\\/strong> paskelb\\u0117 konkurs\\u0105 dramoms sukurti, kartu su broliu 1895 m. para\\u0161\\u0117 komedij\\u0105 <strong>\\u201eAmerika pirtyje\\u201c<\\/strong>.&nbsp;1899 m. rugpj\\u016b\\u010dio 20 d. Liudui Vaineikiui gavus gubernatoriaus leidim\\u0105, spektaklis vie\\u0161ai suvaidintas Palangoje, dar\\u017ein\\u0117je (grafo Ti\\u0161kevi\\u010diaus sand\\u0117lyje), stov\\u0117jusioje ant j\\u016bros&nbsp;kranto. Re\\u017eisavo Povilas Vi\\u0161inskis ir Gabriel\\u0117 Petkevi\\u010dait\\u0117-Bit\\u0117. Povilas Vi\\u0161inskis buvo ir pagrindinio vaidmens \\u2013 Bekampio atlik\\u0117jas. Vaidino Augustinas Janulaitis, Vladas Mongirdas, Gabriel\\u0117 Petkevi\\u010dait\\u0117-Bit\\u0117, Marija \\u0160lapelien\\u0117-Piaseckait\\u0117 ir kiti Palangoje poilsiav\\u0119 lietuvi\\u0173 inteligentai.&nbsp;<b>Amerika pirtyje<\\/b> \\u2013 pirmasis Lietuvoje vie\\u0161ai lietuvi\\u0173 kalba suvaidintas spektaklis.<\\/p>"},{"tab_title":"Almis Grybauskas","tab_content":"<img class=\\"aligncenter size-medium wp-image-1210\\" src=\\"http:\\/\\/www.elektrenumuziejus.lt\\/wp-content\\/uploads\\/2016\\/02\\/Almis-Grybauskas-300×265-300×265.jpg\\" alt=\\"Almis-Grybauskas-300×265\\" width=\\"300\\" height=\\"265\\" \\/>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">1947 03 01 (poetas, vert\\u0117jas)<\\/p>\\r\\n<pre>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\"><b>KELYJE<\\/b><\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">\\r\\nM\\u016b\\u0161a eilu\\u010di\\u0173. Muzika benam\\u0117.\\r\\nSukluso stabd\\u017eiai ir nustebo kelias,\\r\\nKur riedame susting\\u0119 ir banal\\u016bs?\\r\\nKur galas, kur prad\\u017eia?\\r\\nKaip tyliai gelia<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">\\r\\ngars\\u0173 derm\\u0117, musyt\\u0117 \\u012fkyrioji…\\r\\nKo tu zyzi t\\u0105 pat\\u012f ir t\\u0105 pat\\u012f?\\r\\nTikiu, tikiu \\u2013 tu i\\u0161 \\u0161alies, kurioj\\r\\nn\\u0117ra nei abejing\\u0173, nei apatijos,<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">\\r\\nBet kelias, stabd\\u017eiai, tabeliai bei rangai \\u2013\\r\\nkita sfera, \\u2013 \\u010dia pavojinga klysti.\\r\\nVis tiek negyja lyg \\u017eavingas randas\\r\\nfantasti\\u0161ka, nepavaldi vaikyst\\u0117.<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">\\r\\nKas d\\u017eiaugias televizija ir muskulais,\\r\\nkas \\u016b\\u017eauja, kas \\u012f vir\\u0161\\u016bn\\u0119 mu\\u0161asi…\\r\\nMusele, m\\u016bza!\\r\\nBalsas tirpsta, l\\u016b\\u017eta,\\r\\no ausys tartum sm\\u0117lio pilnos \\u016b\\u017eesio.<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\"><i>\\r\\nGrybauskas, Almis. Atklydimai: Eil\\u0117ra\\u0161\\u010diai. \\u2013 Vilnius: Vaga, 1983.\\r\\n<\\/i><\\/p>\\r\\n<\\/pre>"},{"tab_title":"Juozas Erlickas","tab_content":"<p style=\\"text-align: center;\\"><img class=\\"aligncenter size-medium wp-image-1200\\" src=\\"http:\\/\\/www.elektrenumuziejus.lt\\/wp-content\\/uploads\\/2016\\/02\\/erlickas-300×200.jpg\\" alt=\\"erlickas\\" width=\\"300\\" height=\\"200\\" \\/><\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">1953 03 03 ( ra\\u0161ytojas, poetas, publicistas)<\\/p>\\r\\n<pre>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\"><b>Margi drugeliai\\r\\n<\\/b><\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">Margi drugeliai sukas tarp g\\u0117li\\u0173 \\u2013\\r\\nIr a\\u0161 nor\\u0117\\u010diau b\\u016bti drugeliu!\\r\\nO tolumon pro \\u0161al\\u012f einant vasarai\\r\\nA\\u0161 m\\u0117lynais \\u017eiedais papuo\\u0161\\u010diau kas\\u0105 jai.<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">Bet numinti keliai \\u012f \\u0161ilo tolumas,\\r\\nIr debes\\u0117liai \\u0161ilkasparniai tolinas,\\r\\nSvajon\\u0117s gra\\u017eios nuplauk\\u0117 pav\\u0117jui \\u2013\\r\\nKur ta \\u0161alis, kurion patekt nor\\u0117jau?..<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">Ir kaip saul\\u0117lyd\\u017eiai u\\u017eg\\u0119sta vakaruos,\\r\\nTaip m\\u016bs\\u0173 \\u017eygiai g\\u0119sta visados…\\r\\nNor\\u0117\\u010diau b\\u016bt bite ver\\u010diau \\u017eiedelyje,\\r\\nArba akmen\\u0117liu \\u0161altam upelyje, \\u2013<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">Bet jau upeliai baltus \\u017eiedus ne\\u0161a,\\r\\nRied\\u0117s per \\u017eiedus \\u0161altos \\u0161altos rasos,\\r\\nIr mus gyvenimas nune\\u0161 kaip juos,\\r\\nIr mums kaip rasos \\u2013 a\\u0161aros veiduos…<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\"><i>Erlickas, Juozas. Kod\\u0117l?: Humoreskos ir humoristiniai eil\\u0117ra\\u0161\\u010diai. \\u2013 Vilnius: Vaga, 1979<\\/i><\\/p>\\r\\n<\\/pre>\\r\\n"},{"tab_title":"Henrikas \\u010cigriejus","tab_content":"<p style=\\"text-align: center;\\"><img class=\\"aligncenter size-medium wp-image-1201\\" src=\\"http:\\/\\/www.elektrenumuziejus.lt\\/wp-content\\/uploads\\/2016\\/02\\/paveikslelis-768-bg-191×300.jpg\\" alt=\\"paveikslelis-768-bg\\" width=\\"191\\" height=\\"300\\" \\/><\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">1933 03 06 (poetas, ra\\u0161ytojas, vert\\u0117jas)<\\/p>\\r\\n<pre>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\"><strong>Advento pabaiga. Sve\\u010diai<\\/strong><\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">Laukia laukia savos gimin\\u0117l\\u0117s namai.\\r\\nDairosi jos nuo ber\\u017eyno \\u017eiemojantis pauk\\u0161tis.\\r\\n\\u0104sot\\u0117liai nerimsta, prasmingai\\r\\nSkamb\\u010dioja \\u0161auk\\u0161tai.<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">O u\\u017eu dar\\u017ein\\u0117l\\u0117s pad\\u016bko vaikai.\\r\\nIr laukimas kartu. O laukimas\\r\\n\\u012esispyr\\u0119s \\u012f skraidan\\u010dias klumpes\\r\\nO po kailin\\u0117liais lyg sprogt\\u0173 \\u017eilvi\\u010diai<\\/p>\\r\\n<p style=\\"text-align: center;\\">Ai, tie savi\\u0161ki\\u0173 keliai,\\r\\nApdraikyti gra\\u017eiom pa\\u0161nekom, pypki\\u0173 d\\u016bmais.\\r\\nGirg\\u017edantys tarsi medin\\u0117s grindys\\r\\n\\u017demel\\u0117s gry\\u010dioj!<\\/p>\\r\\n<\\/pre>"}]” _array_keys=”{"tabs":"tabs"}” _made_with_builder=”true”][/accordion][/column][/row][/section]