Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties diena

i8u79p8891

Malda

O, Dieve! Tu mylimas mūsų Tėveli,
Grąžink mus tėvynėn… Tu viską gali…
Nerimsta mūs mintys ir nyksta mūs galios,
Nyku mums čia būt svetimoje šaly.

Toli nuo tėvynės mums dienos nemielos,
Mes skurstam, mes alkstam be žemės gimtos.
Palaimink mūs viltį, sustiprinki sielą
Ir leisk mums sugrįžt iš tremties nelemtos.

O, Dieve! Maldaujam Tave, Visagali,-
Pažvelk į mūs širdį, į sielos gelmes…
Ir viltį, ir džiaugsmą, ir tremtinio dalią
Į tavo rankas atiduodame mes…

Petras Babickas