Šios savaitės sukaktuvininkai (spalio 24 – 30 d.)

Ramutė Skučaitė

skucaite

1931 10 27 (poetė, dramaturgė)

Simonas Daukantas

simonas_daukantas  

1793 10 28 (rašytojas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų)

"Tebeturi dar lietuviai ir žemaičiai visų brangiausią palikimą savo bočių prabočių, tai yra savo kalbą, kurią idant išplėštų iš nasrų visa ryjančio laiko ir pastatytų šalia kalbų mokytą, turi aną šiandien dalinti."

Šios savaitės sukaktuvininkai (spalio 17 – 23 d.)

Vincas Krėvė-Mickevičius

Kreúveú

1882 10 19 (prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas)

“Svarbiausias gyvenimo uždavinys - išgyventi taip amžių, kad savo darbais nenuskriaustai kitų ir nepriverstai jų kentėti. Pagaliau kiekvienas žmogus, geras ir piktas, susipranta, tik dažnai pervėlai ateina žmogui toji mintis galvon.” Vincas Krėvė-Mickevičius, Skirgaila

Juozapas Albinas Herbačiauskas

herbaciauskas_juozas_albinas

1876 10 20 (rašytojas, literatūros kritikas,  esė pradininkas lietuvių literatūroje)

  Tu Meilės dukra, – Moterie, Moterie, Moterie! Tu amžinai prakeiktoji Lilith! Aušrine apsirėdžiusi, genijų žvaigždėmis apsikaišiusi – tu gražiausias Demone! Tu Kosmoso balerina – tu su Kometomis padanguojanti Fatum tarp pasaulių griuvėsių! Šoki ir kvatoji, kvatoji ir šoki nuoga, visomis dievų pavydo spalvomis vaivojanti, angelų akių aistriais geiduliais, it povo uodega, viliojanti!.. Mėnulį laikai savo rankoj tartum čigonės būbnelį, o kojomis, šokdama, mindai mūsų nelaimingą – taip kaip tu prakeiktą Žemę... Angelai iš dangaus krinta į tavo nuogą glėbį, o tu, kvatodama ir šokdama, mindai juos mėšlan, spardai juos nuo vienos planetos į kitą... O Moterie, Moterie, Moterie! Kokia tu baisi grožybe savo! Vilioji mane, vilioji, įsmeigusi manin savo aušrinės akis! Aš drebu kaip vyturys, žalčio užkerėtas... Štai tu eini prie manęs, artiniesi... Matau, regiu... Aš visas drebu iš baimės, bet negaliu pabėgti... Eini prie manęs, artiniesi... Aistringi šiurpuliai mane krato... Matau tave gyvatės pavidalu, bet tavo galva moteries galva... Stovėdama ant paties uodegos galo, eini prie manęs, tuberoza kvepiančias akis įsmeigusi mano sielos gelmėsna... Aš aistrumu drebu, kaip vulkanas prieš savo išsiveržimą... Štai tu jau stovi prie manęs, apkabinusi mano kaklą, apsiraitai... lūpomis įsikandi, įsibučiuoji, įsičiulbi mano veidą... ...skorpiono gyliu badai visą mano kūną... Viešpatie, Viešpatie, susimilk, gelbėk mane! Tavo Moteris mane smaugia ir vampyrizuoja!..

Juozapas Albinas Herbačiauskas. MEILĖ IR MOTERIS (1925)

Mykolas Sluckis

sluckis

1928 10 20 (lietuvių prozininkas, poetas)

Trys pušaitės


Kažkada 
 priešais langą 
 saulę ir dangų 
 pasodinau tris pušaites 
 
 užaugo viena 
 su senom savo tetom 
 lenktyniauja 
 viršūnė žalia 
 
 vieni girdėt sako 
 nukreivojusi į kairę 
 dar kiti 
 tokių kiek mažiau 
 jog į dešinę 
 
 kur sesės pradingo? 
 smėlėtas kriaušis 
 vienai drėgmės pašykštėjo 
 kita išpuiko išsistiebė per aukštai 
 nugriovė vėjai 
 
 vienut vienutėlė 
 stovi ir stovės 
 juk turi kas nors 
 sesių gedėt

Juozas Kralikauskas

kralikauskasjpg

1910 10 22 (rašytojas)

"Per ilgus dešimtmečius mano kūnas gyveno tolimoje šiaurės pašvaisčių Kanadoje, bet dvasia, širdis – tėvynėje"

Mieli Mokytojai,

geles

Mes Jūsų niekad neužmiršim,
gerumo Jūsų, meilės, rūpesčio ir patirtų vargų.
Mūs širdyse jūs tokie amžiams ir išliksit
Vis tokie pat – jauni ir  gražūs, apsupty vaikų.
Jums palinkėti norim iš visos širdies,
Gyvenimas lai vien tik laimę, džiaugsmą neša.
Tebūna Jūsų metai visad kupini vilties….

Šios savaitės sukaktuvininkai (spalio 3 – 9 d.)

Eduardas Mieželaitis

Eduardas Miezÿelaitis

1919 10 03 (poetas, publicistas, vertėjas)

Rudens elegija

Nepažinti žalio miško!
Kas pamargo, kas išblyško…
Daug kas svyri be vainiko,
Daug kas visiškai išnyko…

Dulkės, kur ramunės mirė, –
Braido grobuonys po girią,
Žemės žiežula ravėja
Jos pavėniais stypinėja!

Ji vis tyliai skina, skobia,
Ką nurengia, ką nugobia,
Ruošia savo ruošą rūsčią –
Todrin girioje taip tuščia!

Tai rudens rimtis graudinga –
Bet ir širdžiai daug kas stinga,
Ir netesi, kas sapnuota
Apie žemės trumpą puotą…

Daug žadėjo man žibutė,
Menką pėdą riša piūtė,
Juo, kad alkis, kaičia puodą,
Daug talpesnį už aruodą…

Bet kur grūdas, ten ir pelas –
Kas žadėta, gal ne melas,
Gal aš sėsiu sėklą vislią,
Kai išminsiu gyvio mįslę…

Juozas Macevičius

macevicius

1928 10 04 (rašytojas, poetas, vertėjas)

Alfonsas Bieliauskas

alfonsas-bieliauskas-525569f7aec65

1923 10 05  (rašytojas prozininkas, publicistas, literatūros kritikas)

"Žmogui visi gyvenimo laikotarpiai turi būti geri. Kol gyveni, tol gerai. Sunku rūšiuoti… Čia politikai rūšiuoja“, o eiliniai žmonės tiesiog gyvena."

Vincas Pietaris

Vincas Pietaris

1850 10 09 (rašytojas, draudžiamosios lietuvių publicistikos bendraautoris, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius)

  „Buvo tai 29 diena birželio, buvo tai petrinių diena 1865 metų. Aš pabaigiau Senpilės klases ir ketinau važiuoti namon ir, atsisveikindamas su Kriaučiūnu, ryžausi pakalbėti su juoju truputį atviriau apie Lietuvą, lietuvius ir lietuvystę. Man jis nurodė vaikiščiu mislijančiu ir panašiu ant manęs. Pašnekis mudviejų buvo neilgas, nes abudu rengėmės namo, bet abudu susišnekėjome budinti lietuvius ir neduoti jųjų versti į lenkus. Taip susitarę pasiskyrėme ant ilgo“.

Šios savaitės sukaktuvininkai (rugsėjo 26 d. – spalio 2 d.)

Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė-Lazdynų pelėda

26-peleda

1867 09 28 (rašytoja, visuomenės veikėja)

Iš užmirštų dainų

Verkti norėčiau, kaip vėjai tie rauda,
Vargšę mūs šalį apverkt, mūsų skriaudą,
Kur mūsų žemėje gyvybę marina,
Vyrą pravirkdo ir jauną merginą...
Verkti norėčiau, bet gelmėse dvasios
Kapo tylumas... Tik retkarčiais rasis
Mintis laisvesnė, dangaus kibirkštėlė,
Kur šviest tarytum pradės man, bet veikiai
Žūva silpnutė... Kapų tamsa vėlei
Apsiaučia sielą, lyg taipjau ir reikia...

Viktorija Daujotytė-Pakerienė

photo_for_homepage_1_93041691

1945 10 01 (Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė)

"Valstybė, siekianti ateities, turi gyventi veidu atsigręžusi į kultūrą pačia bendriausia prasme; kultūrai priklauso ne tik opera, knyga, paveikslas ar performansas, kultūrai priklauso ir rūpestis nuošalios mokyklos mokinukais. "

Šios savaitės sukaktuvininkai (rugsėjo 19 – 25 d.)

Juozas Tumas - Vaižgantas

juozas-tumas-vaizgantas-kaunas-1923-maironiomuziejus-lt-nuotr

1869 09 20 (rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas)

“Toks jau lietuvių būdas: kai du vaidijasi, nors užsimuštinai mušasi, trečias bėga šalin, kad jam iš abiejų nekliūtų arba, vienam negyvam likus, kad liudytoju nereiktų būti.” ― Juozas Tumas-Vaižgantas, Dėdės ir dėdienės

Aidas Marčėnas

marcenasa

1960 09 24 (poetas, kritikas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Nacionalinės premijos laureatas)