Mėnesio archyvas: spalio 2016

Išėjusiems atminti…

„Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą“
(Just. Marcinkevičius)
 
candle-animated-gif-3
 
  Šiandien dažnai tik kartą metuose, būtent per Vėlines, prasiveria amžinybės vartai, pro kuriuos pamatome daugiau, negu eilinę dieną. Tuomet žiūrime ir matome ne akimis, o širdimi. Patiriame didžiulės meilės, pagarbos, nusivylimo ar sielvarto, graudulio srautą.

Šios savaitės sukaktuvinkai (spalio 31 d. – lapkričio 6 d.)

Juozas Tysliava

tysliava

1902 11 01 (poetas)

 NAKTIS IŠ OKEANO

Iš okeano kyla vėjas.
 Iš okeano pakraščių
 Naktis dainuodama atėjo
 Padangių vieškeliu plačiu.
 
 Sakyk, juodoji viešnia mano,
 Apsinakvojusi kalnuos,
 Ką šitas senas okeanas
 Iš savo dugno išdainuos?
 
 Svajonė saulė nusileido,
 Diena sutirpo tolumoj,
 Tik mano akys, mano veidas
 Dar okeano platumoj.
 
 Sakyk, svajone numylėta,
 Ir tu pasauli su dangum,
 Kodėl taip vilnys vilnį mėto,
 Ties viešpataujančiu žmogum?
 
 Iš okeano kyla vėjas.
 Iš okeano pakraščių
 Naktis atėjo ir nuėjo
 Padangių vieškeliu plačiu.

 

Jonas Mačiulis - Maironis

maironis

1862 11 03 (poetas)

MANO GIMTINĖ

Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, lankų, 
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo 
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girios ūžė ten, minėjo 
Praeities laikus, 
Kai lietuvis netikėjo, 
Jog belaisviu bus.

Ten apleistos pilys griūva 
Ant kalnų aukštai;
Milžinų ten kaulai pūva, 
Verkia jų kapai.

Ten užaugau, iškentėjau 
Aš kančias visas 
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienių dūmas.

O tos dūmos vargdieninės 
Griaužia kai kada, 
Tartum rūdys geležinės 
Amžina žaizda.

Jurgis Gimberis

gimberis

1938 11 05 (satyrikas, prozininkas)

 "KAI PAGALVOJI SVEIKU PROTU, IŠEINA VIENAIP, KAI SAVO GALVA – KITAIP"

Tapyba – tarsi pasikalbėjimas su savimi…

 

… apie savo paveikslus kalbėjo menininkė Lina Latvaitienė, Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejuje spalio 26 d.  pristatydama tapybos parodą ,,Paukščių ratas“. Autorė teigė, kad kiekviena paroda kūrėjui – tai tarsi naujas žingsnis į priekį ir kiekvienam kūrėjui svarbu pajusti, kaip jo darbus vertina žmonės.

Menininkė pasakojo, jog kūryba – tai procesas ir paveikslas dažniausiai nesigauna iš karto, tam svarbi nuotaika, jausmas ir įkvėpimas. Yra paveikslų, atėjusių labai sunkiai. Tapydama žavisi patiriama emocija, galimybe pasinerti į savo vidų.

Toliau skaityti Tapyba – tarsi pasikalbėjimas su savimi…

Kviečiame į poezijos ir tapybos vakarą

paroda

Spalio 26 d. 17 val.

 kviečiame visus į

Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejuje

 vyksiantį poezijos ir tapybos vakarą.

 Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ skaitys poeziją,

menininkė Lina Latvaitienė atidarys  savo tapybos darbų

parodą ,,Paukščių ratas“

 Paroda veiks iki gruodžio 1 d.

Šios savaitės sukaktuvininkai (spalio 24 – 30 d.)

Ramutė Skučaitė

skucaite

1931 10 27 (poetė, dramaturgė)

Simonas Daukantas

simonas_daukantas  

1793 10 28 (rašytojas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų)

"Tebeturi dar lietuviai ir žemaičiai visų brangiausią palikimą savo bočių prabočių, tai yra savo kalbą, kurią idant išplėštų iš nasrų visa ryjančio laiko ir pastatytų šalia kalbų mokytą, turi aną šiandien dalinti."

Šios savaitės sukaktuvininkai (spalio 17 – 23 d.)

Vincas Krėvė-Mickevičius

Kreúveú

1882 10 19 (prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas)

“Svarbiausias gyvenimo uždavinys - išgyventi taip amžių, kad savo darbais nenuskriaustai kitų ir nepriverstai jų kentėti. Pagaliau kiekvienas žmogus, geras ir piktas, susipranta, tik dažnai pervėlai ateina žmogui toji mintis galvon.” Vincas Krėvė-Mickevičius, Skirgaila

Juozapas Albinas Herbačiauskas

herbaciauskas_juozas_albinas

1876 10 20 (rašytojas, literatūros kritikas,  esė pradininkas lietuvių literatūroje)

  Tu Meilės dukra, – Moterie, Moterie, Moterie! Tu amžinai prakeiktoji Lilith! Aušrine apsirėdžiusi, genijų žvaigždėmis apsikaišiusi – tu gražiausias Demone! Tu Kosmoso balerina – tu su Kometomis padanguojanti Fatum tarp pasaulių griuvėsių! Šoki ir kvatoji, kvatoji ir šoki nuoga, visomis dievų pavydo spalvomis vaivojanti, angelų akių aistriais geiduliais, it povo uodega, viliojanti!.. Mėnulį laikai savo rankoj tartum čigonės būbnelį, o kojomis, šokdama, mindai mūsų nelaimingą – taip kaip tu prakeiktą Žemę... Angelai iš dangaus krinta į tavo nuogą glėbį, o tu, kvatodama ir šokdama, mindai juos mėšlan, spardai juos nuo vienos planetos į kitą... O Moterie, Moterie, Moterie! Kokia tu baisi grožybe savo! Vilioji mane, vilioji, įsmeigusi manin savo aušrinės akis! Aš drebu kaip vyturys, žalčio užkerėtas... Štai tu eini prie manęs, artiniesi... Matau, regiu... Aš visas drebu iš baimės, bet negaliu pabėgti... Eini prie manęs, artiniesi... Aistringi šiurpuliai mane krato... Matau tave gyvatės pavidalu, bet tavo galva moteries galva... Stovėdama ant paties uodegos galo, eini prie manęs, tuberoza kvepiančias akis įsmeigusi mano sielos gelmėsna... Aš aistrumu drebu, kaip vulkanas prieš savo išsiveržimą... Štai tu jau stovi prie manęs, apkabinusi mano kaklą, apsiraitai... lūpomis įsikandi, įsibučiuoji, įsičiulbi mano veidą... ...skorpiono gyliu badai visą mano kūną... Viešpatie, Viešpatie, susimilk, gelbėk mane! Tavo Moteris mane smaugia ir vampyrizuoja!..

Juozapas Albinas Herbačiauskas. MEILĖ IR MOTERIS (1925)

Mykolas Sluckis

sluckis

1928 10 20 (lietuvių prozininkas, poetas)

Trys pušaitės


Kažkada 
 priešais langą 
 saulę ir dangų 
 pasodinau tris pušaites 
 
 užaugo viena 
 su senom savo tetom 
 lenktyniauja 
 viršūnė žalia 
 
 vieni girdėt sako 
 nukreivojusi į kairę 
 dar kiti 
 tokių kiek mažiau 
 jog į dešinę 
 
 kur sesės pradingo? 
 smėlėtas kriaušis 
 vienai drėgmės pašykštėjo 
 kita išpuiko išsistiebė per aukštai 
 nugriovė vėjai 
 
 vienut vienutėlė 
 stovi ir stovės 
 juk turi kas nors 
 sesių gedėt

Juozas Kralikauskas

kralikauskasjpg

1910 10 22 (rašytojas)

"Per ilgus dešimtmečius mano kūnas gyveno tolimoje šiaurės pašvaisčių Kanadoje, bet dvasia, širdis – tėvynėje"